De Lettergek

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
  2. De ontwerpstudio: de ontwerper/de ontwerpstudio die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
  3. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of openbaarmaking van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door de ontwerpstudio voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a;
  4. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

 

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slecht bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeen gekomen.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Artikel 3: Prijsopgave
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de ontwerpstudio. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijs opgaven van de ontwerpstudio zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

 

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging
Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en gesigneerd aan de ontwerpstudio te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerpstudio en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door de ontwerpstudio zijn bevestigd.

 

Artikel 5: Meerdere ontwerpers/ ontwerp-bureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerp-bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ ontwerp-bureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ontwerpstudio dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerp-bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerp-bureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig een juiste levering door de ontwerpstudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

 

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging op openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De ontwerpstudio houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerpstudio, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer de ontwerpstudio opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

 

Artikel 8: Uitvoering van de opdracht
Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is de ontwerpstudio te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. De ontwerpstudio staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van opdrachtnemer.

 

Artikel 9: Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

 

Artikel 10: Termijn van levering
Een door de ontwerpstudio opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De ontwerpstudio is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de ontwerpstudio in gebreke heeft gesteld.

Auteursrecht, modellen recht en eigendomsrecht

Artikel 11: Auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan de ontwerpstudio. Zo lang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij de ontwerpstudio.

Artikel 12: Auteursrechthebbende
De ontwerpstudio garandeert dat het geleverde door of vanwege de ontwerpstudio is ontworpen, dat de ontwerpstudio geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 13: Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portret rechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 14: Naamsvermelding
De ontwerpstudio is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voor afgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerpstudio openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de ontwerpstudio dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool ® met de naam van de ontwerpstudio en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ©, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ontwerpstudio/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

Artikel 15: Eigendom bij de ontwerpstudio
Zolang geen nadere afspraken tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerpstudio aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerp schetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van de ontwerpstudio. Van deze zaken zal, op de binnen de ontwerpstudio aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan de ontwerpstudio daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Gebruik en licentie

Artikel 16: Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerpstudio, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 17: Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 18: Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerp studio veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. De ontwerpstudio kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door het gewenste wijziging de ontwerpstudio als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honorarium tarieven.

Artikel 19: Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerpstudio de vrijheid om het ontwerpen/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 20: Bewijsmateriaal
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 15 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daar van, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

Honorarium

Artikel 21: Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 22: Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien de ontwerpstudio door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 23: Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uit sluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeen gekomen.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 24: Betaling verplichting
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door de ontwerpstudio nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buiten gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 115,00.

Artikel 25: Periodieke betalingen
De ontwerpstudio heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaam heden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 26: Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de ontwerpstudio binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

Artikel 27: Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de ontwerpstudio zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 28: Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de ontwerpstudio bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaam heden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slecht worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 29: Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van, van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de ontwerpstudio redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ontwerpstudio het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerpstudio redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de ontwerpstudio, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

Artikel 30: Aansprakelijkheid
De ontwerpstudio kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indiende opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De ontwerpstudio kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door de ontwerpstudio aangereikte fotomateriaal – dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal – waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hier van mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De ontwerpstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productie bedrijven).

Artikel 31: Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de ontwerpstudio voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de ontwerpstudio toekomende honorarium.

Artikel 32: Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 33: Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart de ontwerpstudio voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 34: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet, internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de ontwerpstudio door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Overige bepalingen
Artikel 35: Andere voorwaarden.
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de ontwerpstudio niet behalve indienen voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover de ontwerpstudio de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 36: Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar de ontwerpstudio is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Artikel 37: Wijzigingen in de voorwaarden
De ontwerpstudio is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van de ontwerpstudio. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door de ontwerpstudio van de eerst geplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij de ontwerpstudio dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van de ontwerpstudio gedurende die tijd gewijzigd zijn.